(NDS 90) Tuba Kö­se­oğ­lu Okçu’nun Hür­ri­yet Kitap’tan çıkan ki­ta­bı­nı elime al­dı­ğım­da ilk il­gi­mi çeken kapak resmi oldu ve beni gü­lüm­set­ti. Ka­pa­ğın ke­na­rın­dan ba­şı­nı uzat­mış “Bu da Ner­den Çıktı” der­ce­si­ne me­rak­la ama bir o kadar da cid­di­yet­le bize bakan bir Bay­kuş. Bi­li­yo­ruz ki Bay­kuş bil­ge­lik, ölçü, sanat ve zekâ tan­rı­ça­sı At­he­na’nın sim­ge­si. Tuba Kö­se­oğ­lu müt­hiş bir seçim yap­mış. Ben de hemen ka­rış­tır­ma­ya baş­la­dım ki­ta­bın say­fa­la­rı­nı. Bizim bay­ku­şu­mu­zun de­li­ci ba­kış­la­rı­nın se­be­bi­ni bul­dum.…
  (NDS 88) İpek Ana­mur Genç Ceres Ya­yın­la­rı’ndan çıkan bu ki­ta­bın­da 90’lı yıl­lar­da aynı üni­ver­si­te­de dost­lu­ğu ve eğ­len­ce­yi pay­la­şan, son­ra­sın­da rast­lan­tı­lar­la ha­yat­la­rı de­ği­şen, fark­lı yol­la­ra sav­ru­lan beş genci an­la­tı­yor. Biri ünlü bir mü­zis­yen olur, di­ğe­ri asla bir daha se­ve­mem diye dü­şün­me­si­ne rağ­men ev­le­nip mut­lu­lu­ğu ya­ka­lar, bir di­ğe­ri de tut­ku­la­rı­nın esiri olur. İki­si­nin ise hi­kâ­ye­si hü­zün­lü­dür. Bir­bir­le­ri­ni tut­kuy­la sev­dik­le­ri halde aşk­la­rı­nı düş­ler­de ve “iç­le­rin­de” ya­şar­lar.
(NDS 70) Mine Kı­rık­ka­nat Cum­hu­ri­yet Ki­tap­la­rı’ndan çıkan bu son ki­ta­bın­da tarih bo­yun­ca ka­dı­na yö­ne­len ata­er­kil ba­kı­şı fark­lı coğ­raf­ya, din ve dü­şü­nür­ler­den seç­ki­ler­le ele alı­yor. Man­za­ra hep aynı: “Ka­dı­nın yo­lu­nu kesen erkek ege­men­li­ği”. Ya­za­rı­mız ka­dı­nın kaba gü­cüy­le ol­ma­sa da, “ze­kâ­sıy­la” her geçen gün bu ege­men­li­ği er­ke­ğin te­ke­lin­den alı­şı­nı us­ta­ca an­la­tı­yor.
TMMOB Mi­mar­lar Odası İstan­bul Bü­yük­kent Şu­be­si Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan Kasım 2019’da ba­sı­lan bu kitap Işıl Ço­kuğ­raş ile Cey­lan İrem Gen­cer’in Prof. Dr. Nur Akın’la ço­cuk­lu­ğu, eği­tim ha­ya­tı, aile­si ve mes­lek ya­şa­mı ko­nu­sun­da yap­tık­la­rı sözlü tarih gö­rüş­me­le­ri­nin bir ürünü. Ta­ri­hi çevre ko­ru­ma, ta­ri­hi yapı res­to­ras­yo­nu, ta­ri­hi çev­re­de es­ki-ye­ni yapı bir­lik­te­li­ği, ge­le­nek­sel Ana­do­lu kent ve ko­nu­tu ve 19. yüz­yıl İstan­bul’u (NDS 67) Nur Fer­san Akın’ın baş­lı­ca araş­tır­ma ko­nu­la­rı ara­sın­da yer alı­yor. Bu kap­sam­lı…
(NDS 59) Oya Bay­dar Can Ya­yın­la­rı’ndan çıkan bu dis­to­pik ro­ma­nın­da he­pi­mi­zin çok iyi bil­di­ği ama ço­ğu­mu­zun umur­sa­ma­dı­ğı çevre fe­la­ke­ti­ni göz­ler önüne se­ri­yor. Sa­vaş­lar, kat­li­am­lar, kö­le­lik, ka­dın­lar, ço­cuk­lar ve hay­van­la­ra türlü iş­ken­ce, taciz, te­ca­vüz ve ci­na­yet­ler. Dün­ya­ya hük­me­den süper güç­le­rin acı­ma­sız­lı­ğı, çevre ko­şul­la­rı­na çare bul­mak ye­ri­ne silah sa­na­yi­ni ge­liş­tir­mek ve ken­din­den ol­ma­ya­nı yok etmek. Kanlı sa­vaş­la­rın ya­nın­da siber sa­vaş­lar. Dünya Çevre ve Barış Ör­güt­le­ri da­ğı­tıl­mış et­ki­siz­leş­ti­ril­miş­tir. Dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan ses­le­ri…
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi (NDS 16) Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu “Dijital Hukuk”isimli bir kitap yazdı. Seçkin Yayıncılık'tan çıkan kitabında konuyu sade bir dille kitaplaştıran mezunumuz, “Daha adil bir dünyada yaşayabilmek için tüm insanların hukukun özünü bilmesi kanaatimce şarttır. Teknolojik gelişmelerin de mantığının anlaşılması, her şeyin dijitalleştiği dünyada, karşılaştığımız birçok olayı daha isabetli şekilde çözüme kavuşturmamızı sağlayacaktır”diyor.